Nyereményjáték - Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ


1. ADATKEZELŐ 

Cégnév: Király I. Kapusiskola Kft.

Cégjegyzékszám: 1809105211

Székhely: 9700 Szombathely, Temesvár u. 44.


GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról” szóló rendelet alapján a természetes személyeknek személyes adataikkal való rendelkezésük tekintetében tájékoztatunk kell Önt, illetve 3. pontban megjelölt adatkezeléshez az Ön hozzájárulására van szükségünk. 


2. AZ ÉRINTETT TÖLTI KI! 

Érintett neve* 

Érintett születési dátuma* 

E-mail cím** 

Telefonszám**  


Kijelentem, hogy a közölt személyes adatok a valóságnak megfelelnek.  

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg.  Kijelentem, hogy hozzájárulok a 3. pontban megadott személyes adataim kezeléséhez az adatkezelő által meghatározott célból. 

Kijelentem, hogy az adatkezelésemre vonatkozó tájékoztatást elolvastam és az abban foglaltakat megértettem. 

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatot az adatkezelő a GDPR törvényi megfelelés alátámasztása, dokumentálása érdekében, az általános elévülési idő alapján maximum 5 évig megőrzi, amennyiben egyéb adatkezelési folyamat mentén nem kell tovább őrizni. 


Érintett aláírása* (Amennyiben az érintett 16 évnél fiatalabb, úgy az érintett törvényes képviselője írja alá!)

 

Családi kapcsolat az érintettel*** :


A *-al megjelölt adatok megadása kötelező az érintett megfelelő beazonosíthatósága érdekében, illetve az aláírással történő érvényesítés érdekében. 

A**-al megjelölt adatok megadása nem kötelező, az adatkezelő esetleges kapcsolattartás céljából kérdezi meg. Hiányában a nyeremény nem kerül postázásra.

A***-al megjelölt adatok megadása kötelező, ha az érintett 16 évnél fiatalabb. Célja, az aláíró és az érintett kapcsolatának beazonosítása. 


3. AZ ADATKEZELŐ TÖLTI KI! 

Az adatkezelés célja: a Királyshop január 21 - A Mackónadrág Világnapjához kapcsolódó nyereményjátékán való részvételhez a nyertes személyes adatainak kezelése, nyeremény megküldés céljából.


Az adatkezelő által kezelt személyes adatok: e-mail, lakcím 


A kezelt adatok tárolásának időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig! 


Tájékoztatás az érintett jogairól 


Az Ön személyes adatai hozzáféréséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.


Az Ön személyes adatai helyesbítéséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 


Az Ön személyes adatai törléséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll. 


Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. 


Az Ön személyes adatai adathordozhatóságához való joga. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná azon Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 


Az Ön tiltakozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 


A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 


Az Ön tájékoztatására vonatkozó joga az adatkezelési incidensekkel kapcsolatban.

 

A fenti jogokat érintett az info(at)kiralysport.hu címre eljuttatott email formájában tudja érvényesíteni.